ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ನೋ)

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ - ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ

Western Australia Kannada Sangha (Inc.)

SIRI KANNADAM GELGE - SIRI KANNADAM BALGE
Welcome To
Welcome To

Western Australia Kannada Sangha

Mysuru Palace

Calendar
Welcome To
Welcome To

Western Australia Kannada Sangha

Vidhana Soudha

Calendar
Welcome To
Welcome To

Western Australia Kannada Sangha

Elizabeth Quay

Calendar
Welcome To
Welcome To

Western Australia Kannada Sangha

Kangaroo Island, Perth, WA

Calendar
Welcome To
Welcome To

Western Australia Kannada Sangha

Hampi

View

WAKS Calendar

Upcoming Events

No Upcoming Events

Our Proud

Sponsors

  • Lotterywest

   Lottery

   Every time you play Lotterywest games, you’re helping community organizations across the State provide services, support and inspiration to people all over Western Australia. Last financial year alone, we were able to contribute $265 million to the WA community.

    | 

  • Perth GP

   Medical

   Perth GP comprises of a group of medical centres in major locations around Perth. Perth GP has 50 doctors (and more joining) treating about 800 plus patients everyday. Our GPs maintain a holistic view of your health needs.

    |   | 

  • GP West

   State of the art Medical Centres in Perth

   GP West was founded by Dr. Kiran Puttappa in 2014, as practicing GP with great passion to general practice. He brings more than 15 years of healthcare experience to the company

    |   |   | 

  • Delta Solar

   Solar

   Delta Solar are Trusted Partners of world's Leading Brands of Solar panels, We provide Flexible Payment Plans Obligation -free Inspection /Quoting & Competitive Pricing.

    |   | 

  • Millennium Granites offer a range of services related to the supply, manufacture, and installation of engineering stones, natural stones (granites) and reconstituted engineered stone for kitchen benchtops, vanities, splashbacks, indoor and outdoor stone walls, fireplaces, pools, tabletops, and cladding for domestic and commercial customers.

    | 

  • Olympic Medical Centre Canning Vale

   Olympic Medical Centre Canning Vale

   We at Olympic medical centre, realise the financial constraints these days for a modern family. At Olympic Medical Centre Canning Vale, we are a 100% bulk billing practice for medical consultations. We strive to provide the best and still keep the services bulk billed, including that of allied health services where possible. All our doctors are fully qualified GP’s and we endeavour to do our best to offer phone and online appointments so that patients can see their preferred doctors at the earliest.

    | 

Who We Are

Western Australia Kannada Sangha

The Only Registered Kannada Association in Western Australia